Regulamin sklepu

Płatność za zamówienie może być dokonana przez klienta:

 • Podczas składania zamówienia za pośrednictwem PaU lub Paypal
 • Przy odbiorze przesyłki w przypadku wyboru płatności za pobraniem
 • Przelewem bankowym na konto STAMPS Polska. Płatność w tym przypadku powinna być zrealizowana niezwłocznie po złożeniu zamówienia, nie później niż 3 dni od złożenia zamówienia. Nr konta STAMPS Polska 96 1870 1045 2078 1001 3251 0001

Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem dwóch dostawców, którzy są odpowiedzialni za proces dostawy, zgodnie z odrębnymi regulaminami przewoźników. STAMPS Polska informuje o zapisach z warunków dostawcy tych przewoźników, szczególnie o czasie dostawcy:

 • DPD Polska: zobowiązuje się dostarczać swoje przesyłki do 2 dni roboczych od otrzymania przesyłki od STAMPS Polska dla przesyłek opłaconych i przesyłek pobraniowych.
 • Poczta POLSKA zobowiązuje się dostarczać swoje przesyłki do 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki od STAMPS Polska dla przesyłek priorytetowych oraz do 2 dni roboczych od otrzymania przesyłki od STAMPS Polska dla przesyłek pobraniowych.
 • Klient ma prawo komunikować się bezpośrednio z przewoźnikiem w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia przesyłki.

STAMPS Polska realizuje wysyłkę towarów codziennie od poniedziałku do piątku. Zamówienia są wysyłane bez zbędnej zwłoki, najczęściej na drugi dzień roboczy po łożeniu zamówienia. W szczególnych przypadkach termin ten wydłuża się do 7 dni.

 • W przypadku gdy z jakichkolwiek powodów leżących po stronie Sprzedawcy realizacja części Zamówienia nie jest możliwa (np. zamówiony Produkt nie jest dostępny) Sprzedawca proponuje rozwiązanie klientowi zgodnie punktem 5.10 Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Zwroty

 • Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 • Zwrotu należy dokonać na adres STAMPS Polska, ul. Żwirki i Wigury 23, 40-061 Katowice. Zwracając towar należy wskazać numer zamówienia.
 • Wraz ze zwróconym towarem należy poinformować STAMPS Polska o metodzie zakończenia procedury zwrotu: wymiana na inny towar, wymiana na bon do wykorzystania w sklepie www.stamps.sklep.pl, zwrot pełnej kwoty płatności na wskazane konto.

Reklamacje

 • Reklamację należy zgłaszać w ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyny reklamacji mailowo na adres szef@stamps.sklep.pl
 • Reklamacje zostaną rozstrzygnięte w ciągu 14 dni.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Definicje

„Koszyk” oznacza funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty oraz umożliwiającą Klientowi ustalenie i modyfikację Zamówienia, w szczególności: ilość Produktów, adres dostawy, wybór sposobu płatności, adres do faktury.

„Klient” oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i korzystającą ze Sklepu Internetowego lub dokonującą ze Sprzedawcą innej czynności prawnej, w szczególności polegającej na złożeniu Zamówienia, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument). Przedsiębiorcy nie są Klientami i nie mogą kupować Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, ani składać Zamówień; a każda taka czynność będzie stanowiła naruszenie niniejszych Warunków Ogólnych. Jeżeli przedsiębiorca jest zainteresowany nabyciem Produktów powinien przesłać zapytanie na następujący adres kontakt@stamps.sklep.pl

„Ustawa o prawach konsumenta” oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

„Warunki Dostawy i Zwrotów” oznaczają warunki dostawy Produktów oraz warunki dokonywania zwrotów Produktów niechcianych lub wadliwych, stanowiące integralną część niniejszych Warunków Ogólnych.

„Faktura elektroniczna” oznacza Fakturę wystawioną i otrzymaną w formie elektronicznej, określoną w art. 2 pkt 32 Ustawy o VAT.

„Warunki Ogólne” oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

„Faktura” oznacza dokument, zawierający dane wymagane zgodnie z Ustawą o VAT oraz regulacjami wydanymi na jej podstawie, zgodnie z art. 2 pkt 31 Ustawy o VAT.

„Moje Konto” oznacza podstronę Sklepu Internetowego, na której Klient ma możliwość zarządzania swoimi zamówieniami oraz danymi osobowymi, a także otrzymywania powiadomień oraz uzyskiwania informacji na temat złożonego Zamówienia.

„Sklep Internetowy” oznacza sklep prowadzony przez Sprzedawcę w sieci Internet, pod adresem http://stamps.sklep.pl

„Zamówienie” oznacza ofertę zakupu Produktu (Produktów) przedstawioną Sprzedawcy przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, złożoną na formularzu wygenerowanym na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz określającą rodzaj i liczbę Produktów, ich cenę, warunki dostawy oraz sposób płatności, która wiąże przez okres 7 (siedmiu) dni.

„Polityka Prywatności” oznacza zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta, stanowiący integralną część niniejszych Warunków Ogólnych.

„Produkt” oznacza rzecz ruchomą dostępną do sprzedaży w Sklepie Internetowym.

„Rejestracja” oznacza pojedynczą czynność polegającą na założeniu Mojego Konta, zrealizowaną za pośrednictwem panelu administracyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego.

„Sprzedawca” oznacza firmę TOPERDA JS, która posiada prawa do prowadzenia oficjalnego, polskiego sklepu on-line marki .S.T.A.M.P.S.

„Warunki korzystania” oznaczają zbiór zasad dotyczących świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, stanowiący integralną część niniejszych Warunków Ogólnych.

„Ustawa o VAT” oznacza ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 29 czerwca 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

„Produkty” oznaczają produkty oznaczone znakiem towarowym będącym własnością Sprzedawcy.


2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejsze Warunki Ogólne określają zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, a w szczególności: składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Produktów, dokonywania przez Klienta płatności ceny sprzedaży Produktów, prawa Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Sklep Internetowy nie realizuje sprzedaży Produktów na rzecz przedsiębiorców. Przedsiębiorcy nie mogą kupować Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, ani składać Zamówień; a każda taka czynność będzie stanowiła naruszenie niniejszych Warunków Ogólnych. Jeżeli przedsiębiorca jest zainteresowany nabyciem Produktów powinien przesłać zapytanie na następujący adres kontakt@stamps.sklep.pl. Sprzedawca zastrzega sobie umowne prawo odstąpienia od każdej umowy zawartej z przedsiębiorcą, które może zostać wykonane przez Sprzedawcę w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy z przedsiębiorcą.

2.2. Klient jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z niniejszymi Warunkami Ogólnymi przed zamówieniem jakichkolwiek Produktów w niniejszym Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym jest możliwe pod warunkiem potwierdzenia przez Klienta, że zapoznał się on z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, a także że je zrozumiał i wyraża na nie zgodę. Jeżeli Klient nie akceptuje Warunków Ogólnych, Klient nie będzie miał możliwości zamówienia jakichkolwiek Produktów w Sklepie Internetowym.

2.3. Klient może wydrukować lub pobrać kopię niniejszych Warunków Ogólnych do wykorzystania w przyszłości.

2.4. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania oferty Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym oraz składania Zamówienia na Produkty, jest spełnienie przez system transmisji danych Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

(a) działające połączenie z siecią Internet, umożliwiające komunikację dwustronną z wykorzystaniem protokołu HTTPS;

(b) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 oraz technologię Cascading Style Sheets (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyżej, Mozilla Firefox w wersji 12.0 lub wyżej. Przeglądarki powinny działać z minimalną rozdzielczością ekranu wynoszącą 1024 x 768 pikseli;

(c) wymagana jest włączona obsługa JavaScript oraz plików „cookie” (ciasteczek) (zazwyczaj jest ona włączona domyślnie).

Aby móc złożyć Zamówienie, Klient musi posiadać aktywne konto e-mail.

2.5. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności: (a) od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego, w tym w swoje własne lub cudze Moje Konto lub jego elementy techniczne, (b) od dostarczania nieprawidłowych danych lub (c) od wykorzystywania instrumentów płatniczych należących do innych osób w celu zakupu Produktów. Klient zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub treści, które są niezgodne z dobrymi obyczajami.


3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego w następujący sposób:

(a) jako Klient posiadający Moje Konto oraz składający Zamówienie po zalogowaniu się na Moje Konto; lub

(b) przez skorzystanie z formuły „Zamów bez rejestracji” — bez zalogowania się lub rejestracji w Moim Koncie.

3.2. REJESTRACJA „MOJEGO KONTA” Aby dokonać rejestracji Mojego Konta, Klient musi uzupełnić formularz rejestracyjny, tzn. podać następujące dane (i) tytuł (ii) imię i nazwisko; (iii) adres e-mail; (iv) adres do faktury; (v) adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres do faktury); (vi) hasło.

3.3. Rejestracja w Sklepie Internetowym oraz normalne korzystanie z funkcjonalności oferowanych przez Sklep Internetowy (w tym dostęp do informacji na temat Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, korzystanie z Mojego Konta) jest bezpłatne.

3.4. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym Klient może zalogować się na Moje Konto, podając swój adres e-mail oraz hasło.

3.5. Sprzedawca może zablokować Moje Konto (tzn. uniemożliwić Klientowi uzyskanie dostępu do Mojego Konta lub dokonywanie zmian w ramach Mojego Konta) jeżeli podejrzewa, że działania Klienta dotyczące Sklepu Internetowego naruszają obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych. Powiadomienie o zamiarze zablokowania konta Klienta powinno zostać przesłane na adres e-mail Klienta wskazany w Moim Koncie z wyprzedzeniem wynoszącym 7 (siedmiu) dni, chyba że takie powiadomienie może spowodować utratę dowodów, które mogą zostać wykorzystane dla celów prawnych, w postępowaniu karnym lub administracyjnym. Sprzedawca może zablokować Moje Konto na czas niezbędny do weryfikacji działań Klienta, nie dłużej jednak niż na okres 30 dni. Zablokowanie Mojego Konta oznacza zawieszenie możliwości składania Zamówień przez Klienta oraz korzystania z innych funkcjonalności przypisanych do Mojego Konta. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę w trakcie powyższego okresu, że Klient naruszył obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z Klientem oraz powiązaną z Moim Kontem ze skutkiem natychmiastowym, poprzez usunięcie Mojego Konta. Zamówienie przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę, które nie zostało jeszcze wykonane w chwili zablokowania Mojego Konta, nie zostanie wykonane i zawarta umowa ulega rozwiązaniu,

3.6. Klient może zażądać usunięcia Mojego Konta w dowolnym czasie poprzez przesłanie wiadomości e-mail z adresu e-mail zapisanego w Moim Koncie na adres kontakt@stamps.sklep.pl. Po otrzymaniu takiego żądania, Moje Konto należące do Klienta zostanie usunięte przez Sprzedawcę. Moje Konto, które zostało usunięte, nie może zostać przywrócone. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, powiązana z Moim Kontem, wygasa z chwilą usunięcia Mojego Konta.

3.7. FORMUŁA „ZAMÓW BEZ REJESTRACJI” Klient może składać Zamówienia korzystając ze Sklepu Internetowego, na podstawie formuły „Zamów bez rejestracji”. W takim przypadku przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do podania następujących informacji w formularzu kontaktowym: (i) tytuł (ii) imię i nazwisko; (iii) adres e-mail; (iv) adres do faktury; (v) adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres do faktury); (vi) oraz do złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt 5.2 poniżej. Powyższe czynności są niezbędne do złożenia Zamówienia.


4. Informacje na temat Produktów

4.1. Zamieszczenie na stronie Sklepu Internetowego informacji o cenie, zdjęć oraz opisów Produktów nie oznacza, że jest to oferta, jest to bowiem jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.2. Ceny wszystkich Produktów dostępnych na stronach internetowych Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT zgodny z aktualną stawką) oraz są podane w złotych polskich. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, jeśli takie koszty są naliczane. Jeżeli Sprzedawca obciąża Klienta kosztami dostawy są one uzależnione od wartości Zamówienia (patrz: Warunki Dostawy i Zwrotów). Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Produktów wraz z ewentualnymi kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

4.3. Informacja dotycząca ceny Produktu objętego Zamówieniem jest wiążąca do momentu otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia, zgodnie z pkt 5.

4.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny Produktu oferowanego w Sklepie Internetowym, umieszczania informacji na temat nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu Internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienie złożone i przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę przed datą wejścia w życie ostatniej zmiany.

4.5. Klient nie jest uprawniony do kopiowania lub wykorzystywania zdjęć lub opisów Produktów lub jakichkolwiek innych informacji umieszczonych w Sklepie Internetowym do innych celów niż przeglądanie lub zakup Produktów. Wykorzystywanie zdjęć, opisów lub innych informacji umieszczonych w Sklepie Internetowym do innych celów może stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.


5. Składanie Zamówień

5.1. Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

(a) za pośrednictwem Mojego Konta — po wcześniejszym zarejestrowaniu Mojego Konta oraz przez zalogowanie się na Moje Konto;

(b) z wykorzystaniem formuły „Zamów bez rejestracji” — tzn. bez konieczności rejestracji lub logowania się na Moje Konto, po spełnieniu wymagań określonych w pkt 3.7 powyżej.

5.2. W celu złożenia Zamówienia Klient jest zobowiązany do złożenia:

(a) oświadczenia o tym, że zapoznał się z Warunkami Ogólnymi, Warunkami Dostawy i Zwrotów, Warunkami korzystania ze strony internetowej, Polityką Prywatności oraz że je rozumie, a także że akceptuje postanowienia w nich zawarte;

(b) oprócz powyższych - oświadczenia, że został poinformowany o tym, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania zapłaty.

5.3. Zamówienia w Sklepie Internetowym mogą być składane przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, przy czym zapoznanie się z Zamówieniem złożone po godzinie 15:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy nastąpi w następnym dniu roboczym. Dostęp do Sklepu Internetowego może zostać tymczasowo i bez wcześniejszego powiadomienia zawieszony w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania lub zaprzestania udostępniania części lub wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego w celu dokonania aktualizacji lub usunięcia stwierdzonych błędów, wirusów lub materiałów nielegalnych. Powyższe będzie przeprowadzone w taki sposób i w takim czasie, by zapewnić jak najmniejsze utrudnienia dla Użytkownika, jednakże może skutkować czasowymi trudnościami w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Jeżeli będzie to możliwe, Sprzedawca przekaże uprzednie powiadomienie o zawieszeniu lub przerwie w działaniu Sklepu Internetowego.

5.4. Złożenie przez Klienta Zamówienia na Produkt oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia na odległość umowy sprzedaży Produktów wskazanych w Zamówieniu, zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi. Oferta Klienta wiąże przez okres 7 (siedmiu) dni.

5.5. Po odebraniu Zamówienia Sprzedawca prześle wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia na adres e-mail wskazany w Moim Koncie lub w formularzu rejestracyjnym (formuła „Zamów bez rejestracji”). Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że nie oznacza to, iż Zamówienie złożone przez Klienta zostało przyjęte.

5.6. Przyjęcie Zamówienia zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę w sposób odrębny, drogą elektroniczną na adres e mail przekazany przez Klienta (dalej „Potwierdzenie Zamówienia”). Po przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie na odległość umowy sprzedaży Produktów wskazanych w Zamówieniu pomiędzy Sprzedawcą i Klientem. Potwierdzenie Zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 5.4. W przypadku braku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty złożenia Zamówienia, umowa sprzedaży na odległość Produktów objętych Zamówieniem nie dochodzi do skutku, a oferta Klienta wygasa.

5.7. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawieranej na odległość przed przyjęciem przez Sprzedawcę Zamówienia, takie Zamówienie wygasa.

5.8. Po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia wszelkie zmiany dotyczące złożonego Zamówienia mogą być dokonywane przez przesłanie wiadomości e-mail na następujący adres e-mail: szef@stamps.sklep.pl, jednakże muszą one być zgłoszone nie później niż z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia. Powyższy warunek nie narusza uprawnienia konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 8 poniżej.

5.9. Klient będzie powiadamiany przez Sprzedawcę o zmianach statusu Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail.

5.10. W przypadku gdy z jakichkolwiek powodów leżących po stronie Sprzedawcy realizacja części Zamówienia nie jest możliwa (np. zamówiony Produkt nie jest dostępny) Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

(a) anulowanie całego Zamówienia (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej możliwości Sprzedawca zostanie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia; w przypadku gdy Klient zapłacił już cenę za Produkt, Sprzedawca zwróci Klientowi całą kwotę);

(b) anulowanie Zamówienia w części, w jakiej realizacja Zamówienia nie jest możliwa w terminie wskazanym w Zamówieniu (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej możliwości Zamówienie zostanie zrealizowane częściowo, przy czym Sprzedawca zostanie zwolniony z obowiązku realizacji pozostałej części Zamówienia; w przypadku gdy Klient zapłacił już cenę za Produkty, Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą tej części zamówienia, która została anulowana);

(c) zaczekanie do czasu, gdy Produkt będzie dostępny (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej możliwości Zamówienie zostanie zrealizowane w chwili gdy wszystkie Produkty będą dostępne. Sprzedawca poinformuje Klienta o przybliżonym terminie dostawy całego Zamówienia);

(d) zaczekanie do czasu, gdy Produkt będzie dostępny oraz dostarczenie Produktu, który jest dostępny aktualnie (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej możliwości Zamówienie zostanie zrealizowane i dostarczone w częściach, co oznacza, że Produkt niedostępny zostanie dostarczony w terminie późniejszym). Sprzedawca poinformuje Klienta o przybliżonym terminie dostawy całego Zamówienia. Sprzedawca pokryje koszty dostawy Produktu, który będzie dostępny i dostarczony w terminie późniejszym.

5.11. Jeżeli w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji od Sprzedawcy na temat wystąpienia okoliczności opisanych w pkt 5.10 powyżej Klient nie dokona wyboru którejkolwiek z metod realizacji Zamówienia zaproponowanych przez Sprzedawcę (w tym jeżeli nie ma możliwości skontaktowania się z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca postąpi zgodnie z pkt 5.10 (b) powyżej. Powiadomienie informujące o tym fakcie zostanie przesłane na adres e-mail Klienta wskazany w Moim Koncie lub w formularzu rejestracyjnym (formuła „Zamów bez rejestracji”). Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawieranej na odległość w zakresie w jakim została ona zrealizowana, zgodnie z pkt 8.

5.12. Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia, aby Produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego były zgodne z aktualnymi stanami magazynowymi Sprzedawcy.

5.13. W przypadku promocji lub sprzedaży obejmujących ograniczoną liczbę Produktów, Zamówienie będzie realizowane zgodnie z kolejnością Potwierdzeń Zamówienia dotyczących tych Produktów, do momentu wyczerpania zapasów objętych taką formą sprzedaży.


6. Sposób płatności

6.1. Płatności w Sklepie Internetowym mogą być dokonywane:

(a) przy użyciu kart kredytowych, kart debetowych, zgodnie ze szczegółowymi zasadami zamawiania Sprzedawcy – o ile ten sposób płatności jest aktualnie dostępny;

(b) za pomocą elektronicznego przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy – o ile ten sposób płatności jest aktualnie dostępny;

(c) za pomocą systemu PayPal Sprzedawcy – o ile ten sposób płatności jest aktualnie dostępny;

(d) gotówką w momencie realizacji dostawy (COD, Cash on Delivery) – o ile ten sposób płatności jest aktualnie dostępny.

6.2. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 6.1 (a), Klient będący posiadaczem karty podlega weryfikacji oraz autoryzacji przeprowadzanej przez agenta rozliczeniowego. Sprzedawca może udostępniać dane osobowe posiadacza karty płatniczej osobom trzecim, które są wymagane w celu umożliwienia Sprzedawcy przeprowadzenie weryfikacji i autoryzacji. W przypadku, gdy agent rozliczeniowy odmawia autoryzacji płatności na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub brak dostawy zamówionego Produktu, mogące wynikać z powyższych przyczyn.

6.3. Cena do zapłaty zostanie przedstawiona w Potwierdzeniu Zamówienia. Realizacja Zamówienia zostanie przeprowadzona niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży na odległość, tzn. po otrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia. Za wyjątkiem pkt 6.1. (d) zapłata powinna nastąpić w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania Potwierdzenia Zamówienia.

6.4. Sprzedawca nie obciąży karty kredytowej/debetowej Klienta do momentu wysłania Zamówienia przez Sprzedawcę. Płatność musi zostać dokonana przed dostawą Produktów. Sprzedawca pobierze pełną kwotę do zapłaty z karty kredytowej/debetowej Klienta przed wysłaniem Produktów. Sprzedawca może wstrzymać dostawę Produktów do momentu otrzymania pełnej kwoty płatności. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę z Klientem lub odstąpić od niej ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji gdy Klient, bez ważnego powodu, nie dokona płatności w wymaganym terminie i nie dokona płatności w ciągu 7 dni od daty otrzymania przekazanego przez Sprzedawcę przypomnienia o konieczności zapłaty za Produkt.

6.5. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 6.1 (a), (b) lub (c) powyżej, za moment dokonania płatności uważany będzie pomyślny wynik autoryzacji płatności.

6.6. Sprzedawca wystawi Fakturę dokumentującą sprzedaż w formie i w terminie określonym zgodnie z postanowieniami Ustawy o VAT. Poprzez wyrażenie zgody na Warunki Ogólne, Klient wyraża również zgodę na otrzymanie Faktury Elektronicznej, jako podstawowego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, a także składa wniosek o jej otrzymanie. Faktura Elektroniczna zostanie przesłana bezpośrednio na adres e-mail Klienta.


7. Dostawa

Warunki dostawy Produktów zostały określone w Regulaminie sklepu.


8. Prawo do odstąpienia od umowy

Warunki zwrotu Produktów niechcianych (warunki odstąpienia od umowy) zostały określone w Regulaminie sklepu.


9. Procedura składania reklamacji

Warunki zwrotu Produktów wadliwych zostały określone w Regulaminie sklepu.


10. Gwarancja na Produkty

10.1. Wszystkie Tarcze oferowane do sprzedaży w niniejszym Sklepie Internetowym są objęte gwarancją.

10.2. Gwarancja obejmować będzie wady materiałowe lub produkcyjne istniejące w chwili dostawy Tarcz do Klienta przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy. Pełna treść warunków Gwarancji znajduje się w dokumencie Gwarancji, dostarczanej Klientowi wraz z każdą Tarczą.

10.3. Roszczenia gwarancyjne mogą być składane u Sprzedawcy lub poprzez zwrot Produktu na adres: S.T.A.M.P.S. POLSKA, ul. Żwirki i Wigury 23, 40-063 Katowice‎‎‎. Do roszczeń gwarancyjnych należy dołączyć dowód zakupu, potwierdzający datę dokonania zakupu np. fakturę, oryginalne zawiadomienie o dostawie, Potwierdzenie Zamówienia, wyciąg z rachunku bankowego lub rachunku karty kredytowej. Zaznaczamy, że w przypadku sprzedaży internetowej certyfikat Gwarancji dostarczany wraz z każdym Produktem nie stanowi dowodu zakupu.

10.4. Sprzedawca potwierdza, że Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza praw Klienta wynikających z przepisów ustawowych dotyczących rękojmi.


11. Postanowienia różne

11.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku Sprzedawcy wynikającego z umowy sprzedaży zawieranej na odległość pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, które jest spowodowany działaniem siły wyższej.


12. Zmiany niniejszego Regulaminu

12.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub jakiejkolwiek jego części. Zmiany te nie będą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie powyższych zmian. W przypadku takich zmian Sprzedawca poinformuje Klientów o modyfikacji poprzez podanie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej obok dotychczasowej wersji wraz z informacją o zmianie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w ciągu 14 (czternaście) dni od daty jej opublikowania na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

12.2. Klient posiadający Moje Konto podczas pierwszego zalogowania się do Sklepu Internetowego po wejściu zmian w życie zostanie powiadomiony o tych zmianach za pośrednictwem Mojego Konta oraz o możliwości ich przyjęcia. Odmowa przyjęcia zmian jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy dotyczącej Mojego Konta zawartej ze Sprzedawcą ze skutkiem natychmiastowym, a Klient nie ma prawa korzystać ze Sklepu Internetowego. W odniesieniu do Klientów korzystających z formuły „Zamów bez rejestracji” obowiązuje aktualna wersja Regulaminu.


13. Prawo właściwe i właściwość sądów

Postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym umowy sprzedaży zawierane na odległość pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego będą interpretowane zgodnie z prawem polskim oraz podlegają temu prawu. Właściwe sądy polskie będą sądami wyłącznie właściwymi do rozstrzygania jakichkolwiek sporów wynikających z umów zawieranych pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz niniejszego Regulaminu.

 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ


1. Wstęp

1.1. Użytkownik niniejszej strony internetowej („Użytkownik”) jest zobowiązany uważnie przeczytać niniejsze warunki przed skorzystaniem z niniejszej strony internetowej. Korzystanie z niniejszej strony internetowej wskazuje na to, że akceptują Państwo niniejsze Warunki korzystania. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków korzystania, nie powinien korzystać z niniejszej strony internetowej. Niniejsze Warunki korzystania zostały wydane przez „S.T.A.M.P.S. POLSKA”.

1.2. Niniejsze Warunki korzystania w szczególności odnoszą się do Użytkowników, którzy:

1.2.1. nabywają towary w Sklepie Online,

1.2.2. subskrybują newsletter S.T.A.M.P.S. POLSKA.

1.3 Użytkownik może wydrukować lub pobrać kopię niniejszych Warunków korzystania do wykorzystania w przyszłości. S.T.A.M.P.S. POLSKA może w dowolnym momencie zmienić niniejsze Warunki korzystania poprzez ich aktualizację. Użytkownik jest związany takimi zmianami. W przypadku wprowadzenia zmian S.T.A.M.P.S. POLSKA poinformuje Użytkowników o modyfikacji poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionych Warunków korzystania ze strony internetowej obok dotychczasowej wersji Warunków korzystania wraz z informacją o zmianie. Zmiana taka wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Użytkownik posiadający Moje Konto podczas pierwszego zalogowania się do Sklepu Internetowego po wejściu zmian w życie zostanie powiadomiony o tych zmianach za pośrednictwem Mojego Konta oraz o możliwości ich przyjęcia. Odmowa przyjęcia zmian jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy dotyczącej Mojego Konta zawartej ze S.T.A.M.P.S. POLSKA ze skutkiem natychmiastowym, a Użytkownik nie ma prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego. W odniesieniu do Użytkowników korzystających z formuły „Zamów bez rejestracji” obowiązuje aktualna wersja Warunków korzystania.


2. Licencja

2.1. Strona internetowa zawiera fotografie, obrazy graficzne, informacje, teksty, materiały wideo i audio, filmy i inne materiały dostępne na stronie internetowej (dalej „Materiały”), które są chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej. Materiały są własnością S.T.A.M.P.S. POLSKA lub licencjodawców S.T.A.M.P.S. POLSKA. Wszelkie Materiały ze strony internetowej, które są znakami towarowymi, nazwami handlowymi lub usługowymi, lub które stanowią logo są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi S.T.A.M.P.S. POLSKA lub licencjodawców S.T.A.M.P.S. POLSKA.

2.2. Użytkownik może pobierać, wyświetlać lub drukować Materiały z niniejszej strony internetowej jedynie na własny użytek na następujących zasadach:

2.2.1. żaden z Materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej nie może być w żaden sposób modyfikowany;

2.2.2. żadne grafiki dostępne na niniejszej stronie internetowej nie mogą być używane w oderwaniu od tekstu, którego dotyczą; oraz

2.2.3. Użytkownik jest zobowiązany zachować wszelkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje o prawach własności zawarte w Materiałach, które Użytkownik pobrał ze strony internetowej.

2.3. Użytkownik nie może dystrybuować, kopiować, modyfikować, przesyłać, ponownie wykorzystywać, ponownie publikować lub wykorzystywać Materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej bezpośrednio lub pośrednio do celów publicznych, zawodowych lub biznesowych w żadnym przypadku (w tym w szczególności w komunikatach reklamowych, stronach internetowych i materiałach marketingowych) bez uzyskania pisemnej zgody S.T.A.M.P.S. POLSKA. S.T.A.M.P.S. POLSKA nie zapewnia, ani nie oświadcza, że korzystanie przez Użytkownika z Materiałów wyświetlanych na niniejszej stronie internetowej nie naruszy praw stron trzecich, które nie są kontrolowane przez S.T.A.M.P.S. POLSKA lub powiązane z S.T.A.M.P.S. POLSKA.

2.4. Korzystanie przez Użytkownika z jakichkolwiek Materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej jest ściśle zabronione, z wyjątkiem sposobów wskazanych w niniejszych Warunkach korzystania. Wszelkie prawa są zastrzeżone, chyba że postanowiono inaczej.

2.5. Jeżeli Użytkownik naruszy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania, S.T.A.M.P.S. POLSKA automatycznie wycofa swoje pozwolenia na korzystanie z niniejszej strony internetowej, a Użytkownik powinien natychmiast zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane z niniejszej strony internetowej Materiały. S.T.A.M.P.S. POLSKA informuje, że będzie zdecydowanie egzekwować swoje prawa własności intelektualnej w najszerszym zakresie dozwolonym przez właściwe prawo, włączając w to wszczęcie postępowania karnego.

2.6. Z zastrzeżeniem pkt 2.2 powyżej, żadna część niniejszej strony internetowej nie może być powielana lub przechowywana na żadnej innej stronie internetowej lub włączona do żadnego publicznego lub prywatnego systemu elektronicznego pobierania bez wcześniejszej pisemnej zgody S.T.A.M.P.S. POLSKA.


3. Wyłączenie odpowiedzialności

3.1. Mimo że S.T.A.M.P.S. POLSKA dokłada należytych starań, aby uwzględnić na niniejszej stronie internetowej dokładne i aktualne informacje, S.T.A.M.P.S. POLSKA nie składa zapewnień , ani oświadczeń w odniesieniu do materiałów umieszczonych na stronie internetowej, a dostarczonych przez Użytkowników. S.T.A.M.P.S. POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność, adekwatność, terminowość ani zakres informacji zawartych na niniejszej strony internetowej dostarczonych przez Użytkowników.

3.2. S.T.A.M.P.S. POLSKA dokłada należytych starań, aby wykryć wirusy, które mogą zostać umieszczone na stronie internetowej przez osoby trzecie, jednakże w związku z tym, że te wirusy mogą pojawiać się nawet jeśli S.T.A.M.P.S. POLSKA działa z należytą starannością, S.T.A.M.P.S. POLSKA nie składa żadnych zapewnień, że strona internetowa jest wolna od wirusów, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy Użytkownika lub inną jego własność, wyrządzić szkody w czasie korzystania lub przeglądania strony internetowej lub pobierania materiałów, danych, tekstu, obrazów, materiałów wideo lub audio z niniejszej strony internetowej. S.T.A.M.P.S. POLSKA zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania lub zablokowania części lub wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego w celu dokonania aktualizacji lub usunięcia stwierdzonych błędów, wirusów lub materiałów nielegalnych. Powyższe będzie przeprowadzone w taki sposób i w takim czasie, by zapewnić jak najmniejsze utrudnienia dla Użytkownika, jednakże może skutkować czasowymi trudnościami w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. W związku z powyższym S.T.A.M.P.S. POLSKA nie odpowiada za przerwanie lub zablokowanie funkcjonalności strony internetowej, niezależnie od tego, czy jest to wynikiem działania lub zaniechania S.T.A.M.P.S. POLSKA lub strony trzeciej.

3.3. S.T.A.M.P.S. POLSKA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, poprawek i/lub ulepszeń materiałów zamieszczonych na stronie internetowej (w tym informacji) oraz produktów i programów opisanych w tych informacjach.


4. Materiały odwiedzających i postępowanie

4.1. Z chwilą opublikowania przez Użytkownika na niniejszej stronie internetowej jakichkolwiek informacji, fotografii, filmów wideo, muzyki, grafiki i innej zawartości, w tym pytań, komentarzy, sugestii lub innych materiałów objętych prawem autorskim, Użytkownik udziela S.T.A.M.P.S. POLSKA nieodpłatnej licencji, w Polsce i za granicą, na czas nieokreślony na Materiały Użytkownika na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 i art. 74 ust. 4 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do (i) kopiowania wszystkich Materiałów Użytkownika wszystkimi znanymi technikami na wszystkich znanych nośnikach, w tym techniką cyfrową, (ii) rozpowszechniania, publikowania, powielania kopii wszystkich Materiałów Użytkownika wszystkimi znanymi technikami na wszystkich znanych nośnikach, w tym techniką cyfrową, (iii) publicznego wykonania, wyświetlenia, wystawienia, powielania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł dostęp do Materiałów Użytkownika dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, a także (iv) wdrażania Materiałów Użytkownika w ramach produkcji i środowisk testowych, (v) tłumaczenia, modyfikowania i adaptacji Materiałów Użytkownika, (vi) używania wszystkich Materiałów Użytkownika do celów reklamowych w mediach internetowych, drukowanych, radiu i innych mediach.

4.2. Użytkownik zezwala S.T.A.M.P.S. POLSKA na wykonywanie praw zależnych do wszystkich opracowań Materiałów Użytkownika. S.T.A.M.P.S. POLSKA może opracowywać Materiały Użytkownika, a w szczególności tłumaczyć, modyfikować i dostosowywać je, a także rozporządzać opracowaniami i używać opracowań. W ramach wyżej wymienionej licencji S.T.A.M.P.S. POLSKA ma prawo do udzielania sublicencji. Użytkownik zgadza się na rozpowszechnianie i wykorzystanie Materiałów Użytkownika bez wskazania autorstwa (anonimowo).

4.3. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z Materiałów Użytkownika przez S.T.A.M.P.S. POLSKA, a w szczególności wynagrodzenie wskazane w art. 45 i 70 Ustawy.

4.4. Użytkownikowi nie wolno publikować ani zamieszczać na stronie internetowej żadnych materiałów, jak również przesyłać dalej materiałów:

4.4.1. które mają charakter groźby, oszczerstwa lub są obsceniczne, nieprzyzwoite, wywrotowe, obraźliwe, pornograficzne, które mogą podsycać nienawiść w jakiejkolwiek formie; mają charakter dyskryminujący, zagrażający, skandaliczny, podburzający, bluźnierczy, nadużywający zaufania lub prywatności albo które mogą prowokować lub powodować niedogodności; lub

4.4.2. których autorem nie był Użytkownik lub dla których Użytkownik nie uzyskał wszystkich niezbędnych licencji i/lub pozwoleń; lub

4.4.3. które stanowią lub zachęcają do postępowania, które mogłoby być postrzegane jako przestępstwo, spowodować odpowiedzialność cywilną lub być w inny sposób sprzeczne z prawem lub naruszać prawa osób trzecich w dowolnym kraju na świecie; lub

4.4.4. które są szkodliwe technicznie (w tym w szczególności wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie inne szkodliwe komponenty, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie lub szkodliwe dane).

4.5. Użytkownik nie może nadużywać strony internetowej (w tym w szczególności przez podejmowanie czynności hakerskich).

4.6. S.T.A.M.P.S. POLSKA będzie w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub sądami, w zakresie wskazanym w postanowieniu sądu żądającym lub nakazującym ujawnienie tożsamości lub zlokalizowanie każdej osoby publikującej materiały naruszające postanowienia punktu 4.4 lub 4.5 powyżej.

4.7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Materiały Użytkownika publikowane na stronie internetowej zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności na mocy przepisów o rękojmi za wady prawne Materiałów Użytkownika.

4.8. S.T.A.M.P.S. POLSKA wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, wstrzymania lub trwałego usunięcia Materiałów Użytkownika publikowanych na stronie internetowej.


5. Linki do i z innych stron internetowych

5.1. W związku z tym, że S.T.A.M.P.S. POLSKA nie ma żadnej kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich, do których odsyła niniejsza strona internetowa, ani nie zatwierdza tych stron internetowych, oraz ponieważ S.T.A.M.P.S. POLSKA nie dokonywał przeglądu żadnych stron internetowych osób trzecich, do których linkowana jest niniejsza strona internetowa, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że S.T.A.M.P.S. POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek zewnętrznych stron internetowych ani innych stron internetowych, do których odsyła niniejsza strona internetowa. Odpowiedzialność związana z korzystaniem z zewnętrznych stron internetowych i stron internetowych osób trzecich spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

5.2. Użytkownik podaje link do niniejszej strony internetowej, zewnętrznych stron internetowych lub innych stron internetowych na swoje własne ryzyko. Użytkownik powinien być świadomy tego, że poprzez korzystanie z tych linków obowiązywać będzie oświadczenie prawne i polityka prywatności danej linkowanej strony, które mogą różnić się od niniejszych Warunków korzystania. Jeśli Użytkownik chciałby podać link do niniejszej strony internetowej, może to zrobić jedynie w ten sposób, że poda link do strony głównej, bez jej powielania oraz z zastrzeżeniem następujących warunków:

5.2.1. Użytkownik nie może podawać głębokiego linku do niniejszej strony internetowej;

5.2.2. Użytkownik nie może usuwać, zniekształcać lub w inny sposób zmieniać rozmiaru lub wyglądu logo oraz znaków towarowych S.T.A.M.P.S. POLSKA;

5.2.3. Użytkownik nie może sugerować w żaden sposób, że S.T.A.M.P.S. POLSKA popiera produkty lub usługi inne niż produkty S.T.A.M.P.S. POLSKA;

5.2.4. Użytkownik nie może przedstawiać fałszywych informacji o związku Użytkownika z S.T.A.M.P.S. POLSKA, ani innych fałszywych informacji o S.T.A.M.P.S. POLSKA;

5.2.5. Użytkownik nie może używać znaków towarowych S.T.A.M.P.S. POLSKA, ani znaków licencjodawców S.T.A.M.P.S. POLSKA wyświetlanych na stronie internetowej bez wyraźnej pisemnej zgody S.T.A.M.P.S. POLSKA;

5.2.6. Użytkownik nie może umieszczać linków z niniejszej strony internetowej, które nie należą do Użytkownika; lub

5.2.7. strona internetowa Użytkownika nie może zawierać zawartości, która jest niestosowna, obraźliwa lub kontrowersyjna, narusza prawa własności intelektualnej lub inne prawa innej osoby lub w inny sposób jest niezgodna z obowiązującym prawem.

5.3. Framing, hotlinki lub inny sposób włączania części niniejszej strony internetowej do stron internetowych podmiotów jest zabronione.


6. Dostęp do serwisu i wymagania techniczne

6.1. Mimo że S.T.A.M.P.S. POLSKA stara się zapewnić dostępność niniejszej strony internetowej przez całą dobę, nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeżeli strona internetowa będzie niedostępna.

6.2. Warunkiem korzystania z niniejszej strony internetowej, w tym przeglądania zakresu usług, jest spełnienie przez system transmisji danych Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

6.2.1 działające połączenie z siecią Internet, umożliwiające komunikację dwustronną z wykorzystaniem protokołu HTTPS;

6.2.2 prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 oraz technologię Cascading Style Sheets (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyżej, Mozilla Firefox w wersji 12.0 lub wyżej. Przeglądarki powinny działać z minimalną rozdzielczością ekranu wynoszącą 1024 x 768 pikseli;

6.2.3 wymagana jest włączona obsługa JavaScript oraz plików „cookie” (ciasteczek) (zazwyczaj jest ona włączona domyślnie).


7. Odpowiedzialność

7.1. S.T.A.M.P.S. POLSKA ma prawo zmieniać, zawieszać lub usuwać wszystkie Materiały Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za dane i informacje, które są publikowane przez Użytkownika na stronie internetowej, oraz Użytkownik zwolni S.T.A.M.P.S. POLSKA z odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich związanych z treściami publikowanymi przez Użytkownika na stronie internetowej.

7.2. S.T.A.M.P.S. POLSKA nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich za przechowywane dane, jeżeli S.T.A.M.P.S. POLSKA nie widział o niezgodnym z prawem charakterze tych danych lub działaniach związanych z tymi danymi, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub działań, S.T.A.M.P.S. POLSKA natychmiast zablokował dostęp do tych danych. Zawiadomienia o niezgodnym z prawem charakterze danych zostaną wysłane na następujący adres: szef@stamps.sklep.pl

7.3. S.T.A.M.P.S. POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za kompletność oraz prawdziwość informacji i treści publikowanych przez osoby trzecie na stronie internetowej. Materiały i inna zawartość, które nie zostały opublikowane na stronie internetowej z inicjatywy S.T.A.M.P.S. POLSKA, ale są na stronie internetowej dostępne, nie są weryfikowane przez S.T.A.M.P.S. POLSKA, szczególnie pod względem złośliwego oprogramowania (np. wirusów) i autentyczności. Jednakże S.T.A.M.P.S. POLSKA prowadzi losowe kontrole i zastrzega sobie prawo do analizy i usunięcia treści.

7.4. Chociaż S.T.A.M.P.S. POLSKA może od czasu do czasu terminie monitorować lub przeglądać dyskusje, czaty, publikacje, transmisje, tablice ogłoszeń oraz podobne elementy z niniejszej strony internetowej, S.T.A.M.P.S. POLSKA nie jest zobowiązany do tych czynności, a więc nie bierze na siebie odpowiedzialności wynikającej z treści zamieszczanych w tych miejscach ani za żaden błąd, zniesławienie, pomówienie, oszczerstwo, zaniechanie, fałsz, nieprzyzwoitość, bluźnierstwo, zagrożenie lub niedokładności zawarte w informacjach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Użytkownik nie może zamieszczać ani przekazywać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, powodujących zagrożenie, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, skandalicznych, podburzających, pornograficznych lub bluźnierczych ani materiałów, które mogłyby zachęcać do takiego zachowania, które mogłyby być uznane za przestępstwo, prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać prawo.

7.5. S.T.A.M.P.S. POLSKA nie ma obowiązku monitorowania strony internetowej, jednak S.T.A.M.P.S. POLSKA wyraźnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich Materiałów Użytkownika zamieszczanych lub przekazywanych na niniejszej stronie internetowej, które naruszają postanowienia niniejszych Warunków korzystania. Po otrzymaniu oficjalnego zawiadomienia od osoby trzeciej lub wiarygodnej informacji o niezgodnym z prawem charakterze informacji lub powiązanych z nimi działań, S.T.A.M.P.S. POLSKA usunie informacje i odmówi dostępu do informacji naruszających prawa lub dobra osobiste.

7.6. S.T.A.M.P.S. POLSKA będzie w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub sądami w zakresie wskazanym w postanowieniu sądu żądającym lub nakazującym S.T.A.M.P.S. POLSKA ujawnienie tożsamości każdej osoby publikującej takie informacje lub materiały.

7.7. Żadne postanowienie niniejszych Warunków korzystania nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności S.T.A.M.P.S. POLSKA za:

7.7.1 śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowany zaniedbaniem;

7.7.2 odpowiedzialności, która nie może zostać wyłączona ani ograniczona na mocy właściwych przepisów prawa.

7.8 S.T.A.M.P.S. POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkowników, którzy nie są konsumentami. W przypadku gdy naruszenie umowy jest również czynem niedozwolonym Użytkownik niebędący konsumentem może domagać się naprawienia szkody wyłącznie na podstawie postanowień niniejszych Warunków korzystania.


8. Reklamacje

8.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące działania strony internetowej mogą stać się przedmiotem reklamacji Użytkownika.

8.2 Reklamację należy przesłać e-mailem na następujący adres e-mail: szef@stamps.sklep.pl lub wysłać na następujący adres S.T.A.M.P.S. POLSKA ul. Żwirki i Wigury 7/8, 40-063 Katowice.

8.3 S.T.A.M.P.S. POLSKA odniesie się do reklamacji Użytkownika w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji oraz powiadomi Użytkownika o dalszym postępowaniu, wysyłając wiadomość e-mail na adres Użytkownika lub adres e mail podany przez Użytkownika.


9. Prawo właściwe i właściwość sądów

Prawem właściwym dla niniejszych Warunków korzystania jest prawo polskie, zgodnie z którym będą one interpretowane. Za wyjątkiem konsumentów, wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunkami korzystania podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego ze względu na siedzibę S.T.A.M.P.S. POLSKA.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE
 

TOPERDA JS bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka S.T.A.M.P.S. POLSKA dotycząca ochrony danych i plików cookie („Polityka”) razem z Warunkami korzystania ze strony internetowej oraz, jeżeli dokonują Państwo zakupów na tej stronie internetowej, Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sklepu Internetowego S.T.A.M.P.S. POLSKA (oraz innymi wymienionymi w nich dokumentami) określa podstawę, na której S.T.A.M.P.S. POLSKA będzie przetwarzać dane osobowe uzyskane („Dane Osobowe”) od użytkownika strony internetowej („Użytkownik”) w wyniku korzystania z niniejszej strony internetowej; niniejsza Polityka wyjaśnia także z jakich plików cookie korzysta S.T.A.M.P.S. POLSKA. Całość przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika będzie się odbywać zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz będzie dokonywana w celach, dla których informacje takie zostały przekazane. Każdy Użytkownik powinien uważnie przeczytać poniższy tekst, aby rozumieć stanowisko i praktyki S.T.A.M.P.S. POLSKA w zakresie Danych Osobowych, postępowania z tymi danymi przez S.T.A.M.P.S. POLSKA i korzystania z plików cookie przez S.T.A.M.P.S. POLSKA.

Wspomniane powyżej Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą korzystania ze Sklepu Internetowego S.T.A.M.P.S. POLSKA, który stanowi element strony internetowej S.T.A.M.P.S. POLSKA. Niniejsza Polityka dotyczy również Użytkowników, którzy nabywają towary w Sklepie Internetowym, a zatem następujące terminy używane w niniejszej Polityce, np. Moje Konto, Produkt, Klient, Zamówienie, mają takie samo znaczenie, jakie nadano im w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.


Informacje, jakie S.T.A.M.P.S. POLSKA może zbierać od Użytkownika

Całość przetwarzania Danych Osobowych będzie się odbywać zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. i przepisami wydanymi na podstawie tej Ustawy („UODO”) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. („UŚUDE”). Dane Osobowe będą przetwarzane w celach, dla których zostały zebrane, w szczególności w celach wymienionych poniżej.

Należy zwrócić uwagę, że dla potrzeb przepisów UE dotyczących ochrony danych oraz w rozumieniu UODO „administratorem danych” jest S.T.A.M.P.S. POLSKA

S.T.A.M.P.S. POLSKA może zbierać i przetwarzać Dane Osobowe dotyczące Użytkownika.

Użytkownik może przekazywać informacje poprzez wypełnienie formularzy na niniejszej stronie internetowej (łącznie ze Sklepem Internetowym poprzez składanie Zamówień). Obejmuje to informacje przekazywane: w momencie rejestracji w celu korzystania z niniejszej strony internetowej (łącznie z Moim Kontem); zapisów w celu korzystania z usług S.T.A.M.P.S. POLSKA, takich jak biuletyn informacyjny; w związku z publikacją materiału lub składaniem zamówienia na dalsze usługi. S.T.A.M.P.S. POLSKA może również prosić Użytkownika o podanie informacji, jeżeli Użytkownik bierze udział w konkursie lub promocji sponsorowanej przez S.T.A.M.P.S. POLSKA oraz jeżeli Użytkownik zgłasza problem dotyczący niniejszej strony internetowej. W odpowiednich przypadkach S.T.A.M.P.S. POLSKA uzyska uprzednią zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego Danych Osobowych.

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Użytkownika, dostarczania Produktów na adres przekazany przez Użytkownika, marketingu bezpośredniego produktów i usług świadczonych przez S.T.A.M.P.S. POLSKA oraz do celów statystycznych, a także w celu usprawnienia obsługi Użytkownika i rozwoju produktów S.T.A.M.P.S. POLSKA.

Przekazanie przez Użytkownika jego Danych Osobowych jest dobrowolne. Jednak w przypadku, gdy Użytkownik nie przekaże Danych Osobowych, S.T.A.M.P.S. POLSKA może nie być w stanie świadczyć usług drogą elektroniczną oraz zawierać umów i wykonywać zamówień w Sklepie Internetowym.

Użytkownik może uzyskać dostęp do Danych Osobowych Użytkownika oraz je zmieniać, poprawiać i usuwać. Dane Osobowe mogą zostać zmienione lub usunięte po zalogowaniu się na Moje Konto lub zaznaczeniu odpowiedniego pola znajdującego się na formularzu, w którym S.T.A.M.P.S. POLSKA zbiera Dane Osobowe Użytkownika (formularz zamówienia).

Zgodnie z przepisami art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 UODO, w przypadku, gdy dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanym przez administratora danych, Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika ze względu na szczególną sytuację Użytkownika oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych lub przekazywania Danych Osobowych innemu administratorowi danych.

Użytkownik, który jest osobą fizyczną może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w znaczeniu UŚUDE poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub w późniejszym czasie poprzez zalogowanie się do „Mojego Konta”. Zgoda jest dobrowolna.

Wnioski, żądania lub zastrzeżenia należy składać do S.T.A.M.P.S. POLSKA drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@stamps.sklep.pl 
 

Pozostałe informacje

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, S.T.A.M.P.S. POLSKA może tworzyć rejestr korespondencji e-mail z Użytkownikiem lub rejestr innych form kontaktu z Użytkownikiem w celu realizacji Zamówień, udzielania odpowiedzi na pytania lub żądania, oraz w celu poprawy jakości usług, wyłącznie przez okres, który jest adekwatny do tych celów.

S.T.A.M.P.S. POLSKA wykorzystuje informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu Internetowego w celu zapewnienia, aby zawartość Sklepu Internetowego była przedstawiona w sposób najbardziej efektywny dla Użytkownika oraz dla komputera Użytkownika.

S.T.A.M.P.S. POLSKA może również poprosić Użytkownika o wypełnienie kwestionariuszy, które S.T.A.M.P.S. POLSKA wykorzystuje w celach badawczych, jednak Użytkownik nie musi na nie odpowiadać.

S.T.A.M.P.S. POLSKA może zbierać i przetwarzać szczegółowe dane o transakcjach wykonywanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej oraz o realizacji Zamówień Użytkownika. Powyższe obejmuje także szczegóły wizyt Użytkownika na niniejszej stronie internetowej, w tym m.in. dane dotyczące ruchu, lokalizacji, dane logowania i inne dane dotyczące komunikacji, wymagane do własnych celów S.T.A.M.P.S. POLSKA, a także zasoby, do których Użytkownik uzyskuje dostęp. Dalsza część Polityki dotycząca plików cookie zawiera więcej informacji na temat korzystania z plików cookie.


Gdzie przechowujemy Dane Osobowe Użytkownika

Wszystkie informacje, które Użytkownik przekazuje S.T.A.M.P.S. POLSKA są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Wszelkie transakcje płatnicze są szyfrowane przy użyciu technologii SSL. Jeżeli S.T.A.M.P.S. POLSKA przekazał Użytkownikowi (lub Użytkownik wybrał) hasło umożliwiające Użytkownikowi dostęp do określonych treści niniejszej strony internetowej, Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności tego hasła. Użytkownik nie może przekazywać hasła innej osobie.

Niestety przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Niemniej jednak, S.T.A.M.P.S. POLSKA dołoży wszelkich starań, aby chronić Dane Osobowe Użytkownika. Po otrzymaniu danych Użytkownika S.T.A.M.P.S. POLSKA zastosuje ścisłe procedury i zabezpieczenia, aby zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi do Danych Osobowych Użytkownika.

 

Wykorzystanie informacji

S.T.A.M.P.S. POLSKA wykorzystuje posiadane informacje na temat Użytkownika w następujący sposób:

-          w celu zapewnienia, że zawartość niniejszej strony internetowej była przedstawiona w sposób najbardziej efektywny dla Użytkownika oraz dla komputera Użytkownika;

-          w celu dostarczenia Użytkownikowi informacji, produktów lub usług, których Użytkownik domaga się od S.T.A.M.P.S. POLSKA lub które zdaniem S.T.A.M.P.S. POLSKA mogą zainteresować Użytkownika, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontaktowanie się z nim w takich celach;

-          w celu wypełnienia obowiązków S.T.A.M.P.S. POLSKA wynikających z umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem a S.T.A.M.P.S. POLSKA;

-          w celu umożliwienia Użytkownikowi udziału w interaktywnych programach S.T.A.M.P.S. POLSKA, jeżeli Użytkownik podejmie taką decyzję;

-          w celu zawiadomienia Użytkownika o zmianach dotyczących usług S.T.A.M.P.S. POLSKA.

S.T.A.M.P.S. POLSKA może również wykorzystać Dane Osobowe Użytkownika lub umożliwić wybranym osobom trzecim wykorzystanie Danych Osobowych do przekazywania Użytkownikowi informacji o towarach i usługach, które mogą zainteresować Użytkownika. S.T.A.M.P.S. POLSKA lub wspomniane osoby trzecie mogą się kontaktować w tej sprawie z Użytkownikiem drogą pocztową lub telefonicznie.

Jeżeli Użytkownik jest  Klientem (nabył Produkt w Sklepie Internetowym) i  wyraził zgodę, aby kontaktować się z nim w wyżej wymienionych celach i sposobie, S.T.A.M.P.S. POLSKA będzie się kontaktować z Użytkownikiem drogą elektroniczną (e-mail lub SMS), aby przekazać informacje o towarach i usługach podobnych do towarów i usług, które były przedmiotem poprzedniej sprzedaży na rzecz Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik nie chce, aby S.T.A.M.P.S. POLSKA wykorzystywał jego Dane Osobowe w taki sposób i cofa zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych w powyższych celach (lub na przekazywanie danych osobom trzecim w celach marketingowych), Użytkownik poinformuje S.T.A.M.P.S. POLSKA o cofnięciu zgody, np. poprzez przesłanie e-maila.

S.T.A.M.P.S. POLSKA może wymieniać dane niemające charakteru danych osobowych i niedotyczące poszczególnych osób statystyki lub dane demograficzne w formie zbiorczej z partnerami marketingowymi, reklamodawcami lub innymi osobami trzecimi w celach badawczych. Na przykład S.T.A.M.P.S. POLSKA nie ujawni partnerom marketingowym, że Użytkownik nabył konkretny Produkt. S.T.A.M.P.S. POLSKA może im jednak ujawnić, ilu klientów nabyło Produkt.

Na podstawie sposobu korzystania z niniejszej strony internetowej (w tym ze Sklepu Internetowego), S.T.A.M.P.S. POLSKA może również uzyskać określone informacje na temat korzystania ze strony internetowej, które nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych Użytkowników. Co do zasady, informacje te są zbierane za pomocą „danych na temat ruchu”. S.T.A.M.P.S. POLSKA może zbierać i przechowywać takie informacje automatycznie w przypadku każdej interakcji Użytkownika z niniejszą stroną internetową. Na przykład S.T.A.M.P.S. POLSKA może zbierać takie dane jak adres IP Użytkownika, nazwa hosta komputera, informacje na temat przeglądarki i referencyjną nazwę domeny w przypadku każdej wizyty Użytkownika na niniejszej stronie internetowej. S.T.A.M.P.S. POLSKA może również zbierać informacje dotyczące schematów działania klienta i korzystania ze strony internetowej. Informacje te nie zawierają jednak żadnych danych umożliwiających identyfikację Użytkownika, lecz służą do analizy i ulepszania strony oraz zapewnienia klientom lepszego korzystania z Internetu. Poniższa część dotycząca plików cookie zawiera więcej informacji na temat korzystania z plików cookie oraz tego, kiedy S.T.A.M.P.S. POLSKA może zwrócić się do Użytkownika o wyrażenie zgody.

 

Ujawnienie danych Użytkownika

S.T.A.M.P.S. POLSKA może ujawnić Dane Osobowe Użytkownika osobom trzecim zgodnie z poniższymi zasadami.

S.T.A.M.P.S. POLSKA może ujawnić Dane Osobowe Użytkownika podmiotowi powiązanemu z S.T.A.M.P.S. POLSKA, którym może być spółka zależna, spółka holdingowa oraz jej spółki zależne, zgodnie z definicją w odpowiednich przepisach, oraz który może się znajdować na terytorium lub poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

S.T.A.M.P.S. POLSKA może ujawnić Dane Osobowe Użytkownika osobom trzecim, które pomagają S.T.A.M.P.S. POLSKA w prowadzeniu niniejszej strony internetowej (takim jak dostawcy usług internetowych) lub w świadczeniu usług na rzecz Użytkownika. Wymienione osoby trzecie muszą zapewniać przez cały czas taki sam poziom bezpieczeństwa dla Danych Osobowych jak S.T.A.M.P.S. POLSKA. W przypadku sprzedaży lub zakupu przez S.T.A.M.P.S. POLSKA firmy lub aktywów, S.T.A.M.P.S. POLSKA może ujawnić Dane Osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów. W przypadku nabycia S.T.A.M.P.S. POLSKA lub całości jego aktywów, w którym to przypadku posiadane Dane Osobowe na temat Użytkowników będą jednym z przekazywanych aktywów, S.T.A.M.P.S. POLSKA może być zobowiązana do ujawnienia lub udostępnienia Danych Osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wyegzekwowania lub zastosowania Warunków korzystania, Ogólnych Warunków Sprzedaży lub innych umów albo w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa S.T.A.M.P.S. POLSKA, klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi spółkami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwem i celu redukcji ryzyka finansowego/kredytowego.

 

Prawa Użytkownika

Jak wspomniano powyżej, Użytkownik ma prawo zwrócić się do S.T.A.M.P.S. POLSKA o nieprzetwarzanie jego Danych Osobowych w celach marketingowych. S.T.A.M.P.S. POLSKA informuje Użytkownika, czy S.T.A.M.P.S. POLSKA zamierza wykorzystywać Dane Osobowe w takich celach lub czy S.T.A.M.P.S. POLSKA ma zamiar ujawnić informacje osobie trzeciej w takich celach. Użytkownik może skorzystać z przysługującego mu prawa do uniemożliwienia przetwarzania Danych poprzez zaznaczenie określonych pól w formularzach wykorzystywanych przez S.T.A.M.P.S. POLSKA do zbierania Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na korzystanie przez S.T.A.M.P.S. POLSKA z niektórych plików cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej.

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do oraz ze stron internetowych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeżeli Użytkownik wybierze link do jakiejkolwiek z tych stron internetowych, powinien zwrócić uwagę, że te strony internetowe mają własną politykę ochrony danych oraz S.T.A.M.P.S. POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za powyższą politykę. Użytkownik powinien zapoznać się z takimi politykami przed podaniem danych osobowych na stronach internetowych.

 

Dostęp do informacji

Obowiązujące w UE przepisy dotyczące ochrony danych przyznają Użytkownikowi prawo dostępu do przechowywanych informacji o Użytkowniku. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu zgodnie z tymi przepisami.

 

Wykorzystanie plików cookie i oprogramowania szpiegującego

S.T.A.M.P.S. POLSKA nie korzysta z oprogramowania szpiegującego i nie instaluje takiego oprogramowania na komputerze Użytkownika; S.T.A.M.P.S. POLSKA nie korzysta z oprogramowania szpiegującego do uzyskania informacji z komputera Użytkownika.

Podobnie jak w przypadku wielu stron internetowych S.T.A.M.P.S. POLSKA korzysta z „plików cookie”, które są plikami przechowywanymi na dysku twardym Państwa komputera i umieszczonymi tam przez przeglądarkę. Pliki cookie pomagają identyfikować posiadaczy kont i optymalizować korzystanie ze strony internetowej. Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na korzystanie przez S.T.A.M.P.S. POLSKA z niektórych plików cookie. Poprzez wybranie ustawień przeglądarki, która akceptuje poniższe pliki cookie, Użytkownik wyraża zgodę na ich zainstalowanie i przechowywanie ich na urządzeniu Użytkownika, uzyskanie dostępu do urządzenia i wykorzystanie plików cookie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie, lecz zezwala Użytkownikowi na ich wyłączenie. Większość przeglądarek zawiera w menu pomocy informacje na temat tego, w jaki sposób Użytkownik może uniemożliwić przeglądarce akceptowanie nowych plików cookie, w jaki sposób przeglądarka powiadamia Użytkownika o otrzymaniu nowego pliku cookie oraz w jaki sposób wyłączyć wszystkie pliki cookie. Użytkownik może również wyłączyć lub usunąć pliki cookie, które Użytkownik wcześniej zaakceptował, jeżeli Użytkownik chce to zrobić. S.T.A.M.P.S. POLSKA rekomenduje, aby Użytkownik pozostawił pliki cookie „włączone”, umożliwiając S.T.A.M.P.S. POLSKA oferowanie Użytkownikowi większego komfortu korzystania ze strony internetowej. Jeżeli Użytkownik korzysta z ustawień przeglądarki w celu zablokowania wszystkich plików cookie (w tym absolutnie niezbędnych plików cookie), Użytkownik może nie mieć dostępu do niektórych części naszej strony internetowej. S.T.A.M.P.S. POLSKA zainstalował pliki cookie na urządzeniu Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na ich wykorzystanie, może nadal korzystać ze strony internetowej, lecz niektóre jej części mogą nie funkcjonować lub nie funkcjonować tak dobrze jak z tymi plikami. S.T.A.M.P.S. POLSKA korzysta z następujących plików cookie:

 

Absolutnie niezbędne pliki cookie.

Są to pliki cookie, które są niezbędne do obsługi strony internetowej S.T.A.M.P.S. POLSKA, w tym Sklepu Internetowego, oraz umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z usług, którymi zainteresowany jest Użytkownik, takich jak zakupy internetowe. Obejmują one np. pliki cookie, które umożliwiają Użytkownikowi zalogowanie się do bezpiecznych obszarów Sklepu Internetowego, skorzystanie z koszyka lub z usług e‑faktury.

 

Pliki cookie poprawiające wydajność.

Analityczne pliki cookie umożliwiają S.T.A.M.P.S. POLSKA zbieranie informacji na temat tego, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze Sklepu Internetowego, np. liczenie odwiedzających i śledzenie tego, w jaki sposób przemieszczają się oni na stronie internetowej S.T.A.M.P.S. POLSKA, rejestrują także wizyty Użytkownika na stronie internetowej S.T.A.M.P.S. POLSKA, strony odwiedzane przez Użytkownika oraz linki, z których skorzystał Użytkownik. Analityczne pliki cookie nie zbierają informacji, które umożliwiają identyfikację Użytkownika. Wszystkie informacje są anonimowe. Pomaga to ulepszyć sposób funkcjonowania strony internetowej S.T.A.M.P.S. POLSKA. Niektóre z tych plików cookie przekazywane są przez osoby trzecie, takie jak Google Analytics i AddThis.

 

Pliki cookie kierowane do konkretnych odbiorców/reklamowe.

Są one wykorzystywane do przekazywania reklam lepiej odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika. Wykorzystywane są one również do mierzenia efektywności kampanii reklamowej. Niektóre z tych plików cookie są przekazywane przez zewnętrznych reklamodawców. Użytkownik nie jest zobowiązany do ich zaakceptowania w celu korzystania ze strony internetowej S.T.A.M.P.S. POLSKA. Użytkownik może znaleźć więcej informacji na temat poszczególnych plików cookie wykorzystywanych przez S.T.A.M.P.S. POLSKA i celów, w jakich S.T.A.M.P.S. POLSKA je wykorzystuje w tabeli poniżej:

Plik cookie

Cel

Termin wygaśnięcia

Zgoda

 

Absolutnie niezbędne pliki cookie

 

Commerce_TestPersistentCookie

Umożliwia Użytkownikowi przechowywanie przedmiotów w elektronicznym koszyku pomiędzy wizytami.

1 dzień

Korzystając ze strony internetowej S.T.A.M.P.S. POLSKA Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie przez S.T.A.M.P.S. POLSKA tych rodzajów plików cookie na urządzeniu Użytkownika

 

Commerce_TestSessionCookie

Umożliwia Użytkownikowi przechowywanie przedmiotów w elektronicznym koszyku pomiędzy wizytami.

Sesja

 

ASPXAnonymous

Wykorzystywane w celu różnicowania internautów

70 dni od instalacji/aktualizacji

 

RelatedProducts

Zawiera produkty powiązane z danym produktem

Sesja

 

BasketQuantity

Zawiera liczbę produktów w koszyku

Stały

 

.ASPXAUTH

Wykorzystywany w momencie identyfikacji użytkownika w sklepie

Jeden rok

 

BIGipServerpl-eu-shop

Wykorzystywany przez mechanizm równoważenia obciążenia w czasie sesji HTTP

Jeden rok

 

BIGipServerpl-eu-shop-https

Wykorzystywany przez mechanizm równoważenia obciążenia w czasie sesji HTTPS

Jeden rok

 

Pliki cookie poprawiające wydajność

 

__utma

wykorzystywany przez Google Analytics

2 lata od instalacji/aktualizacji

Jeżeli Użytkownik nie akceptuje tych plików cookie, może nadal korzystać ze strony internetowej S.T.A.M.P.S. POLSKA, lecz strona może nie funkcjonować tak dobrze jak z tymi plikami.

 

__utmb

wykorzystywany przez Google Analytics

30 minut od instalacji/aktualizacji

 

__utmc

wykorzystywany przez Google Analytics

sesja

 

__utmz

wykorzystywany przez Google Analytics

6 miesięcy od instalacji/aktualizacji

 

Uid

Wykorzystywany przez AddThis

 

 

Uvc

Wykorzystywany przez AddThis

 

 

Psc

Wykorzystywany przez AddThis

 

 

 

Pliki cookie kierowane do konkretnych odbiorców/reklamowe

 

__atucv

Wykorzystywany do kampanii poprawy wydajności

 

Jeżeli Użytkownik nie akceptuje tych plików cookie, może nadal korzystać ze strony internetowej S.T.A.M.P.S. POLSKA, lecz strona może nie funkcjonować tak dobrze jak z tymi plikami.

 

 

 

 

 

 

 

Niektóre z plików cookie S.T.A.M.P.S. POLSKA są przekazywane przez osoby trzecie i podlegają polityce ochrony danych tych osób. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Więcej informacji na temat AddThis można znaleźć na stronie internetowej: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Zbierane przez te osoby dane mogą być przekazywane do lokalizacji i przechowywane w lokalizacji znajdującej się poza EOG, w szczególności w USA. Akceptując ich pliki cookie Użytkownik wyraża zgodę na ich przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie.

Użytkownik może czasem otrzymywać pliki cookie od spółek reklamujących się na stronie internetowej S.T.A.M.P.S. POLSKA. S.T.A.M.P.S. POLSKA nie kontroluje tych plików cookie oraz nie są one objęte Polityką S.T.A.M.P.S. POLSKA dotycząca ochrony danych i plików cookie.

 

Zmiany naszej Polityki dotyczącej ochrony danych i plików cookie

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do naszej Polityki dotyczącej ochrony danych i plików cookie w przyszłości zostaną podane na stronie. W przypadku takich zmian S.T.A.M.P.S. POLSKA poinformuje Użytkowników o modyfikacji poprzez podanie ujednoliconego tekstu zmienionych Warunków użytkowania na stronie internetowej obok dotychczasowej wersji wraz z informacją o zmianie. Zmiana taka wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Użytkownik posiadający Moje Konto podczas pierwszego zalogowania się do Sklepu Internetowego po wejściu zmian w życie zostanie powiadomiony o tych zmianach za pośrednictwem Mojego Konta oraz o możliwości ich przyjęcia. Odmowa przyjęcia zmian jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy dotyczącej Mojego Konta zawartej ze S.T.A.M.P.S. POLSKA ze skutkiem natychmiastowym, a Użytkownik nie ma prawa korzystać  ze Sklepu Internetowego. W odniesieniu do Użytkowników korzystających z formuły „Zamów bez rejestracji”  obowiązuje aktualna wersja Polityki.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących Polityki prywatności i plików cookie Użytkownik powinien wysłać e-mail do S.T.A.M.P.S. POLSKA na następujący adres e-mail: kontakt@stamps.sklep.pl