Rabat -20% z kodem rabatowym DZIENKOBIET tylko do końca 08.03!
Rabat -20% z kodem: DZIENKOBIET
Koszyk Koszyk
 • Regulamin konkursu STAMPS – rozdanie na Instagramie

  1. WARUNKI OGÓLNE

  1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez S.T.A.M.P.S Polska (ul. Żwirki i Wigury 23, 40-063 Katowice, NIP 954-256-37-15) na stronie: https://www.instagram.com/stamps_pl/

  1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  1.3. Użyte w tym Regulaminie określenia oznaczają:

  1) Konkurs – „Rozdanie na Instagramie” organizowany przez S.T.A.M.P.S Polska;

  2) Zadanie konkursowe – zadanie, którego wypełnienie warunkuje udział w Konkursie;

  3) Użytkownik – osoba spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie;

  4) Organizator: S.T.A.M.P.S Polska, ul. Żwirki i Wigury 23, 40-063 Katowice, NIP 954-256-37-15.

  1.4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 27.05.2022r. do 31.05.2022 r. do godziny 23:59. Publikacja wyników nastąpi do 7 dni roboczych po zakończeniu konkursu.

  1.5. S.T.A.M.P.S Polska zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu, jeżeli nie jest możliwe dalsze jego prowadzenie zgodnie z wymogami zasadności i rzetelności. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie na stronie: https://www.instagram.com/stamps_pl/

  1.6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania określonego w poście konkursowym opublikowanym dn. 27.05.2022r. na stronie https://www.instagram.com/stamps_pl/

  1.7. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  1.8. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów niniejszego konkursu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem, przekazania nagrody.

  1.9. Po przekazaniu nagrody zwycięzcy konkursu, dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte , nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne.

  1.10. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres mailowy.

  1.11. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO.

  1.12. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na publikowanie nadesłanej przez siebie pracy, wykorzystanie jej przez Organizatora w celach promocyjnych i marketingowych.

  1.13. Poprzez przesłanie Zadania konkursowego Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego zadania konkursowego oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do w/w zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

  1.14. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy Instagram oraz Facebook ani z nimi związany.

  1.15. Serwisy Instagram oraz Facebook są w pełni zwolnione z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

   

  2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

  2.1. Aby wziąć udział w konkursie, należy:
  – być obserwatorem konta https://www.instagram.com/stamps_pl/
  – polubić wpis konkursowy z dn. 27.05.22r. na stronie https://www.instagram.com/stamps_pl/
  – pod wpisem konkursowym z dn. 27.05.22r. na stronie https://www.instagram.com/stamps_pl/ opublikować komentarz opisujący swój wymarzony zegarek oraz oznaczyć  @ dwa konta na Instagramie

  2.2. Poprzez przystąpienie do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

  2.3. Udział w konkursie jest bezpłatny i nieobowiązkowy. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły, co najmniej 13 rok życia. Uczestnicy niepełnoletni (od 13 roku życia) mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania na to zgody od swoich przedstawicieli ustawowych.

  2.4. Pracownicy S.T.A.M.P.S Polska, spółek z nią powiązanych, jak również inne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacją konkursu nie mogą w nim uczestniczyć.

  2.5. Uczestnicy podający nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłaszający do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody. W przypadku wielokrotnej rejestracji przez tę sama osobę uwzględniona zostanie tylko pierwsza rejestracja danego Uczestnika.

  2.6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

  2.7. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona zwycięzców, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie Konkursu lub/i na stronie www Klienta.

   

  3. PRZEBIEG KONKURSU

  3.1. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisje konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”) w 3 osobowym składzie. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszego (najbardziej kreatywnego, oryginalnego) zgłoszenia konkursowego.

  3.2. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w Konkursie i jego przebiegu, przekazuje się uczestnikom w poście umieszczonym na stronie: https://www.instagram.com/stamps_pl/ 27.05.2022 r. oraz w niniejszym regulaminie.

  3.3. Każdy z Uczestników ma prawo do podjęcia tylko jednej próby udziału w Konkursie.

  3.4. Uczestnikowi udostępniającemu dane, o których mowa w punkcie 2.1 przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub prawo do ich usunięcia.

  3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców usług internetowych, za pośrednictwem których Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami, możliwość dostępu Uczestników do portalu społecznościowego Instagram.com lub do profilu Organizatora na portalu społecznościowym Instagram.com, a także za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, bądź ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do Internetu.

  3.6. Uczestnicy konkursu podszywający się pod osoby trzecie celem zwiększenia swych szans w konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące prace osób trzecich w szczególności w celu określonym powyżej będą automatycznie usuwani z udziału w konkursie, a ich dane blokowane we wszelkich przyszłych przedsięwzięciach konkursowych lub promocyjnych organizatora.

  3.7. W konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłącznie osób trzecich.

  3.8. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

   

  4. NAGRODY

  4.1. Każdy z Uczestników ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę.

  4.2. Nagród nie można wymienić na gotówkę ani na inne nagrody.

  4.3. Nagrody:

  1 x voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie https://stamps.sklep.pl/

  4.4. Laureat zostanie ogłoszony na stronie internetowej https://www.instagram.com/stamps_pl/ nie później niż 7 dni po zakończeniu zgłaszania prac konkursowych.

  4.5. Laureat zostanie powiadomiony przez organizatora konkursu o wyniku na stronie https://www.instagram.com/stamps_pl/

  4.6. Laureat zobowiązany jest w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do grona Laureatów Konkursu, wysłać poprzez skrzynkę wiadomości w serwisie Instagram.com do konta @stamps_pl wiadomość zawierająca następujące dane: imię i nazwisko, adres mailowy.

  4.7. Nagroda zostanie udostępniona przez Organizatora Konkursu w przeciągu 7 dni roboczych po terminie rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

  4.8. Organizator Konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez Laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiający przekazanie Laureatowi Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego Laureata na to miejsce.

  4.9. Jeżeli po dacie rozstrzygnięcia Konkursu pojawią się okoliczności, w wyniku których odpadnie podstawa przyznania nagród (otrzymanie dowodu oszustwa w Konkursie itp.) dany Uczestnik Konkursu traci nagrodę. Informacja o zmianie Laureata pojawi się na stronie poświęconej Konkursowi. Anulowanie nagrody może nastąpić do 7 dni roboczych.

  4.10. Nagroda (voucher 200 zł do wykorzystania w sklepie https://stamps.sklep.pl/ ) zostanie przesłana w formie cyfrowej na wskazany adres mailowy bądź (w zależności od życzenia uczestnika) przez skrzynkę na Instagramie.

   

  5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  5.1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod adres: kontakt@stamps.sklep.pl. Przyjmowanie reklamacji jednak następuje nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika po upływie tego terminu nie będzie przez Organizatora rozpatrywana.

  5.2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.

  5.3. W temacie wiadomości należy dodać dopisek „Reklamacja Konkurs Stamps”

  5.4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis reklamacji.

  5.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty doręczenia wiadomości. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana Uczestnikowi e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.

  5.6. Decyzja Komisji Konkursowej nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  5.7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.

   

  6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  6.1. Organizator upoważnia Komisję Konkursową do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia Uczestników z Konkursu.

  6.2. Decyzje Komisji o których mowa w ust. 6.1. powyżej mogą zapaść w szczególności w przypadku naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub podejmowania przez Uczestnika innych działań, które w opinii Komisji wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wpływają lub mogą wpłynąć niekorzystanie na wizerunek Organizatora, a także naruszają lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych Uczestników Konkursu.

  6.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie trakcie trwania konkursu bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia Konkursu.

  ODWIEDŹ NASZ INSTAGRAM